Monthly Archives: October 2014
Setup My SQL Centos

Xem MySql củ yum list installed | grep -i mysql Xoá MySql củ yum remove mysql mysql-* Remi Dependency on…