Monthly Archives: December 2014
Xem port đang sử dụng trong windows

1) Xem danh sách các port đang sử dụng bằng lệnh

2) View ứng dụng đang sử dụng port…