Monthly Archives: March 2015
Cài đặt FTP trên server EC2 Amazon

1) Cài đặt vsftpd

2) Open port trên Amazon web 3) Cập nhật lại file vsftpd.conf Mở file vsftpd.conf với dòng lệnh…

Cài đặt Tomcat trên Amazon Ec2

1) Update hệ điều hành

2)  Kiểm tra các biến môi trường của Java và cài đặt Java

Cài đặt LAMP Web Server trên Amazon Ec2

1) Update hệ điều hành với dòng lệnh

2) Cài đặt webserver, MySQL, PHP với dòng lệnh cài đặt…

SSL cho Php Server cho Amazon Cloud

1) Mở port 443 2) Cài đặt mod_ssl 3) Tạo file ssl.conf trong thư mục httpd/conf.d Lấy file private key…

Nén và giải nén file với tar trên Unix

Các  định dạng file giải nén với tar *.tar,*.tar.gz, *.tar.bz2

 Giải nén và ghi kết quả vào một file …