Monthly Archives: December 2015
Cài đặt đồng bộ thời gian hệ thống bằng Network Time Protocol (NTP) trên Linux

1) Cài đặt ntp

 2) Cài đặt server cần update time

 3)  Chèn server này nếu chưa có…

Cài đặt trên IIS

Các thành phần cần phải có trên IIS khi deploy Kooboo 1) APS.NET Webpage 2 2) Web Deploy 3.5 3)…

Update và Restore lại các gói thư viện với Nuget

 

Cài đặt mbString cho php5.6