Monthly Archives: June 2016
Giới hạn SharePoint document management

Để đảm bảo hiệu suất các bạn không nên upload lên quá giới hạn của sharepoint

Get file attachments trong SPItem và đưa vào send mail trong cententID

Các bạn đọc ra một SPItem từ SPLítItemCollection Sau đó lấy một item ra và lấy các attachments trong SPItem…

Send Email có image trong content (Send an HTML email with embedded image and plain text alternate)

Trong đoạn code bên dưới bạn có thể add nhiều hình vào và trong content  các bạn đưa ID vào…

Fix lỗi sharepoint 2013 Feature has already been installed. Use the force attribute to explicitly re-install the feature

Khi bạn gặp lỗi Add Solution

Các bạn hãy chỉnh lại thuôc tính này Hoặc bạn có thê chỉnh…

Replace all trong javascript

Lưu ý: Dùng regular expression