Monthly Archives: August 2016
Các loại dữ liệu khác trong Sharepoint(CUSTOM COLUMNS IN SHAREPOINT)

  Type (as shown on the Create Column page) Field Type Notes MSDN Links Single line of text Type=”Text”…

Kiểm tra null, empty trong report viewer (check null, empty in report viewer)

Bạn click trên field cần chỉnh sửa -> Expression

Các bạn nhận vào và check lại là ok

Lấy ra danh sách các hàng của tháng hiện tại( A sharepoint list view of the current month )

Các bạn cần tạo 2 cột lại calculated và kiểu dữ liệu là DateTime 1. Start of the Month 2. End…

Fix lỗi page blank in export trong report viewer

Các bạn lưu ý 2 điểm là chiều rộng và chiều dài của body report phải nhỏ hơn chiều rộng…