Monthly Archives: October 2016
Tìm file GacUtil.exe để triển khai dll vào window

Tùy vào phiên bản mà sẻ có đường dẩn khác nhau một ít. Nhưng  thường nằm trong thu mục Microsoft…

Những URL và Location cần nhớ trong sharepoint 2013/2016

Với sharepoint 2010 cũng gần giống Site collection level recycle bin: /_layouts/15/AdminRecycleBin.aspx Site level recycle bin (Added by Steve Stewart):…

cp command in Linux

Lệnh cp:

Các Option của lệnh cp cp command main options: option description cp -a archive files cp -f…