Monthly Archives: November 2016
Cấu hình cài đặt plugin trong wordpress không dùng ftp

Bạn thêm vào dòng define bên dưới vào file wp-config.php là được

 

HTML Ampersand Character Codes

. &quot; “ Double quote &amp; & Ampersand (“and” sign) &lt; < Less-than &gt; > Greater-than &nbsp;   un-linebreak-able space…

Tạo calculate column in sharepoint list

Các bạn vào list cần tạo cột calculate. Trong  <Fields> bạn thêm field calculate với cấu trúc bên dưới

Danh sách các phương thức được hổ trợ bởi _spPageContextInfo qua các sharepoint 2007, 2010, 2013

Tên SP2007 SP2010 SP2013 Ví dụ alertsEnabled   X X false allowSilverlightPrompt   X X true clientServerTimeDelta     X…