Monthly Archives: January 2017
MS SQL Command

Exec MS SQL Command

 

Thêm bảng trong entity framework code first (Entity Framework Automatic Code First Migrations)

Kiểm tra project của bạn đã cài đặt entity framework chưa Vào tool Nuget Packet Manager trên Visual Studio Tools…