Cài đặt trên IIS

Các thành phần cần phải có trên IIS khi deploy Kooboo

1) APS.NET Webpage 2

2) Web Deploy 3.5

3) ASP.NET MVC

Leave a Reply

Your email address will not be published.