Cấu hình Crontab cho mautic

Các bạn sau khi đã cài đặt Mautic trên server nhưng nếu bạn chưa thiết lập crontab thì bạn không thể chạy các campaign và segment.

 

Sửa lỗi symfony for mautic trên php 7.1

Lỗi:

Fix

 

Bật module Overrides trong php

Trong file .htaccess thì ta thêm dòng

Trong file httpd.conf các bạn tìm chổ như đoạn code bên dưới có đúng chưa