Category Archives: Java Web
Cấu hình SSL Godaddy cho tomcat 7

1) Tạo ra file Keystore và CSR (tạo nó trong server mình sẻ gắn SSL vào) 1.1) Tạo ra keystore với…