Thay đổi phiên bản java mặc định trên linux (How to change default Java version on Linux)

1) Kiểm tra các phiên bản java hiện có trên máy của bạn

2) Hiên thị phiên bản java đang sử dụng làm mặc định

3) Thay đổi …

Read More “Thay đổi phiên bản java mặc định trên linux (How to change default Java version on Linux)”

Cài đặt đồng bộ thời gian hệ thống bằng Network Time Protocol (NTP) trên Linux

1) Cài đặt ntp

 2) Cài đặt server cần update time

 3)  Chèn server này nếu chưa có

 4) Khởi động lại ntp

 5) Mở port …

Read More “Cài đặt đồng bộ thời gian hệ thống bằng Network Time Protocol (NTP) trên Linux”