Send Email có image trong content (Send an HTML email with embedded image and plain text alternate)

Trong đoạn code bên dưới bạn có thể add nhiều hình vào và trong content  các bạn đưa ID vào là được

Các bạn nhớ đổi chổ của tên …

Read More “Send Email có image trong content (Send an HTML email with embedded image and plain text alternate)”

Những câu lệnh sử dụng trong SVN

Add

Cleanup nếu các file bị khóa

Remove một file hoặc folder khỏi update