Link tai Win 7 Ultimate X86-x64 tu google

Utimate X86

Utimate X64

 

Install OpenSSH on CentOS 7

Install SSH

Config SSH

Cấu hình network cho Centos khi chạy trong Hyper-V (Networking in CentOS under Hyper-V)

Các bạn có thể bỏ qua cấu hinh DHCP_HOSTNAME. Chúc các bạn thành công.

MS SQL Command

Exec MS SQL Command

 

Thêm bảng trong entity framework code first (Entity Framework Automatic Code First Migrations)

Kiểm tra project của bạn đã cài đặt entity framework chưa Vào tool Nuget Packet Manager trên Visual Studio Tools…

Previous Page · Next Page