bootstrap-stack

Cập nhật trong Bootstrap 4

hidden-* vs visible-* đã bỏ và thay thế bằng. hidden-xs-down = d-none d-sm-block hidden-sm-down = d-none d-md-block hidden-md-down = d-none d-lg-block hidden-lg-down = d-none d-xl-block hidden-xl-down = d-none (same as hidden) hidden-xs-up = d-none (same as hidden) hidden-sm-up = d-sm-none hidden-md-up = d-md-none hidden-lg-up = d-lg-none hidden-xl-up = d-xl-none hidden-xs (only) = d-none d-sm-block (same as hidden-xs-down) hidden-sm (only) …

Read More “Cập nhật trong Bootstrap 4”

Hướng dẫn cài đặt Babel và các gói khác trong SublimText 3(HOW TO INSTALL BABEL (OR OTHER PACKAGES) IN SUBLIME TEXT 3)

Kiểm tra máy tính đã cài đặt Python chưa.(check your computer have Python). Cài đặt Package Control(Install Package Control in Sublime Text 3). Mở Command Pallete bằng dòng lệnh. command+shift+p …

Read More “Hướng dẫn cài đặt Babel và các gói khác trong SublimText 3(HOW TO INSTALL BABEL (OR OTHER PACKAGES) IN SUBLIME TEXT 3)”

Install Docker in AWS EC2

1. Update hệ thống

2. Cài đặt Docker

3. Khởi động Docker

4. Thêm user ec2-user vào Docker group

5. Kiểm tra thông tin Docker

Read More “Install Docker in AWS EC2”