Tag Archives: MSSQL
Tắt kết nối rồi xoá database

Khi hiện thông báo. Cannot drop database “DatabaseName” because it is currently in use. Thì chúng ta sử dụng lệnh…