Tự động chuyển email vào thư mục qui định trong MSOutlook

Mở  MSOutlook trên máy lên.

Nhấp phải vào email cần chuyển vào thư mục qui định như trong hình -> chọn Create rule

createrule

Tạo các điều kiện để nhận dạng bao gồm, email hoặc containt có chứa nội dung hay gửi đến 1 email nào đó trong mục When i get email with all of the selected conditions. Sau đó chọn thư mục mà nó sẻ chuyển vào hoặc các hành động khác trong phần Do the following

12

Chọn thư mục khác cần lưu

3

 

Bấm ok và check vào thực thi

 

4

Leave a Reply

Your email address will not be published.