Algorithm(thuật toán)

Insertion sortÝ tưởng của insertion sort như sếp bài nếu số phía sau nhỏ hơn phía trước thì cho thì cho nó lên trên.

Cách thực hiện như sau