Cho phép kết nối đến mysql từ xa

[crayon-61376350d176e201407285/] Trong đó [crayon-61376350d1781534337067/] Với các loại quyền trong MySQL gồm ALL PRIVILEGES– User có full quyền trên database được cấp. CREATE– Cho phép user tạo bảng và databases. DROP– … Continue reading Cho phép kết nối đến mysql từ xa