Cho phép kết nối đến mysql từ xa

Trong đó

Với các loại quyền trong MySQL gồm

ALL PRIVILEGES– User có full quyền trên database được cấp.
CREATE– Cho phép user tạo bảng và databases.
DROP– Cho phép user xóa bảng và databases.
DELETE– Cho phép user xóa rows trong bảng.
INSERT– Cho phép user thêm rows trong bảng.
SELECT– Cho phép user đọc qua databases.
UPDATE– Cho phép user cập nhật các rows.
GRANT OPTION– Cho phép user gán quyền cho user khác.

Tạo User trong mysql.

Cho phép IP address được connect vào database

Kiểm tra file xem có cấu hình trong file “/etc/my.cnf” theo là public server chưa.

 

Leave a Reply