Cài đặt đồng bộ thời gian hệ thống bằng Network Time Protocol (NTP) trên Linux

1) Cài đặt ntp

 2) Cài đặt server cần update time

 3)  Chèn server này nếu chưa có

 4) Khởi động lại ntp

 5) Mở port …

Read More “Cài đặt đồng bộ thời gian hệ thống bằng Network Time Protocol (NTP) trên Linux”