Cập nhật trong Bootstrap 4

hidden-* vs visible-* đã bỏ và thay thế bằng. hidden-xs-down = d-none d-sm-block hidden-sm-down = d-none d-md-block hidden-md-down = d-none d-lg-block hidden-lg-down = d-none d-xl-block hidden-xl-down = d-none (same as hidden) hidden-xs-up = d-none (same as hidden) hidden-sm-up = d-sm-none hidden-md-up = d-md-none hidden-lg-up = d-lg-none hidden-xl-up = d-xl-none hidden-xs (only) = d-none d-sm-block (same as hidden-xs-down) hidden-sm (only) …

Read More “Cập nhật trong Bootstrap 4”