Algorithm(thuật toán)

Insertion sortÝ tưởng của insertion sort như sếp bài nếu số phía sau nhỏ hơn phía trước thì cho thì cho nó lên trên.

Cách thực hiện như sau

Cấu hình htaccess cơ bản

1. Bỏ hoặc theme www vào domain:

2. Redirect đến trang thông báo lỗi riêng Trong web thì có nhiều lỗi như: 401, 403, 404, 500 … là các …

Read More “Cấu hình htaccess cơ bản”