Hướng dẫn cài đặt Babel và các gói khác trong SublimText 3(HOW TO INSTALL BABEL (OR OTHER PACKAGES) IN SUBLIME TEXT 3)

Kiểm tra máy tính đã cài đặt Python chưa.(check your computer have Python). Cài đặt Package Control(Install Package Control in Sublime Text 3). Mở Command Pallete bằng dòng lệnh. command+shift+p …

Read More “Hướng dẫn cài đặt Babel và các gói khác trong SublimText 3(HOW TO INSTALL BABEL (OR OTHER PACKAGES) IN SUBLIME TEXT 3)”