Tạo calculate column in sharepoint list

Các bạn vào list cần tạo cột calculate. Trong  <Fields> bạn thêm field calculate với cấu trúc bên dưới

Mình sẻ giải thích các giá trị trong đây sau. …

Read More “Tạo calculate column in sharepoint list”