Cấu hình Crontab cho mautic

Các bạn sau khi đã cài đặt Mautic trên server nhưng nếu bạn chưa thiết lập crontab thì bạn không thể chạy các campaign và segment.

 

Sửa lỗi symfony for mautic trên php 7.1

Lỗi:

Fix