• Double-edged sword: con dao hai lưỡi.
  • All’s fair in love and war: Không có gì là công bằng trong tình yêu và chiến tranh.
  • Fight an uphill battle: nhiệm vụ bất khả thi.