United States of America: Hợp chúng quốc hoa kỳ.

Vệ Sinh: Bảo vệ sức khỏe (ý nghĩa giữ sạch sẻ là ý nghĩa phái sinh).

Bức Xúc: Việc cần phải làm ngay (nghĩa phái sinh: nóng giận).

Nam Mô: Kính cẩn xin theo.

Amen: Xác tính.

Cộng hòa (republic): là một thể chế chỉ có dân bầu và không có vua.