Cấu hình proftpd

Cập nhật hệ thống. Cài đặt proftpd Chuyển đến thư mục cấu hình proftpd Thêm tài khoản ftp Cấu hình file config Restart lại Chúc các bạn thành công

Tool for social media

Facebook(https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/#images) Twitter(https://dev.twitter.com/cards/getting-started#opengraph) LinkedIn(https://developer.linkedin.com/docs/share-on-linkedin) Google+(https://developers.google.com/+/web/snippet/) Pinterest(https://developers.pinterest.com/docs/rich-pins/reference/)