Rails là web-app framework cung cấp những thành phần cần thiết để tạo web theo mô hình MVC

Lớp Model: chụi trách nhiệm tạo ra model (như là Account, Product, Person, Post, etc.) và đóng gói Business Logic(Lớp logic doanh nghiệp) cho ứng dụng. Active Record hổ trợ bạn làm việc với database, Active module hổ trợ làm việc với Rudy Class.

Lớp Controller: điều khiển các HTTP request đến và phản hồi phù hợp. Thường thì trả về HTML, ngoài ra Rails controller còn có thể trả về XML, JSON, PDFs, mobile-specific,… Action Dispatch chụi trách nhiệm cho routed(định tuyến), và controller được hổ trợ trong ActionController.

Lớp View: có nhiệm vụ hiển thị theo các templates được định nghĩa, các data được đưa ra từ Controller. Action View chụi trách nhiệm cho lớp này.

Frameworks and libraries
Action Record, Active Model, Action Pack, Action View có thể sử dụng độc lập với Rails.
Action Mailer: thư viện dùng để tạo và gửi mail
Action Mailbox: thư viện dùng để duyệt mail
Active Storage: thư viện dùng để làm việc với file kể cả cloud
Action Text: thư viện xử lý nội dung text
Active Support: tổng hợp các tiện ích và thư viện mở rộng chuẩn
Active Job: là framework hổ trợ tạo và chạy cronjob
Active Cable: framework hổ trợ tích hợp WebSocket trong Rails app.

Next Updating…