Reset MySQL root Password trên CentOS

1) Stop MySQL 

2) Khởi động lại với –skip-grant-tables

3) Kết nối vào với user root

4) Vào database mysql

5) Update lại user root  trong table user …

Read More “Reset MySQL root Password trên CentOS”