Monthly Archives: January 2015
Copy từ window đến linux hoặc ngược lại.

Copy từ window to linux. Download file PSCP từ :  http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ Set Path đến file PSCP lưu trong thư mục chưa file…