Copy từ window đến linux hoặc ngược lại.

Copy từ window to linux.

Download file PSCP từ :  http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

Set Path đến file PSCP lưu trong thư mục chưa file PSCP.

Mở command Dos

set PATH=C:\Program Files\PuTTY

Copy từ Window đến Linux

pscp c:/music.mp3  ubuntu@10.0.0.3:/home/ubuntu/Music

Nếu sử dụng private key thì dùng dòng lệnh sau

C:\> pscp -i C:\Keys\my-key-pair.ppk C:\Sample_file.txt user_name@public_dns:/usr/local/Sample_file.txt

Copy từ Linux đến Window

pscp ubuntu@10.0.0.3:/home/ubuntu/Music/music.mp3 c:/

Leave a Reply