Monthly Archives: July 2015
Reflection trong .NET Framework

Nói sơ qua Reflection là các class trong namespace System.Reflection, nó cùng với các class trong namespace System.Type  giúp mình xác định…

Application Domain

Application Domain (viết tắt AppDomain, đây cũng là tên lớp tương ứng trong .Net) có mục đích tạo một môi…

Common Language Runtime (CLR)

Sơ lược về Common Language Runtime(CLR) CLR là thành phần kết nối giữa các phần khác trong .NET Framework với…