Monthly Archives: January 2016
Cấu hình IIS Express để browser bằng ip

1) Vào thư mục chứa cấu hình của IIS Express

Mở file applicationhost.config. 2) Tìm port của ứng dụng…