Cấu hình IIS Express để browser bằng ip

1) Vào thư mục chứa cấu hình của IIS Express

Mở file applicationhost.config.

2) Tìm port của ứng dụng đang chạy và thêm dòng

3) Mở port firewall của ứng dụng trên(ví dụ như hiện tại là 57976)

4) Tắt IIS Express rồi chạy lại ứng dụng

azvSc

Chạy lại và truy cập lại với IP

Leave a Reply