Category Archives: KooBoo CMS
Cài đặt trên IIS

Các thành phần cần phải có trên IIS khi deploy Kooboo 1) APS.NET Webpage 2 2) Web Deploy 3.5 3)…

KooBoo Plugin

Kooboo plugin dùng để tạo cập nhật đến data cho layout hoặc views., viết  code logic Ví dụ: Lấy dữ…