KooBoo Plugin

Kooboo plugin dùng để tạo cập nhật đến data cho layout hoặc views., viết  code logic

Ví dụ:

Lấy dữ liệu từ các services khác cho các page.

Submit một trang hoặc gửi mail…

Bên dưới là các luồng xử lý của một page trong Kooboo

Kooboo_CMS_Request_Flow

Leave a Reply