Category Archives: .NET
Thêm bảng trong entity framework code first (Entity Framework Automatic Code First Migrations)

Kiểm tra project của bạn đã cài đặt entity framework chưa Vào tool Nuget Packet Manager trên Visual Studio Tools…

Class DataContractJsonSerializer trong các phiên bản .net

Lưu ý: DataContractJsonSerializer  Class DataContractJsonSerializer trong phiên bản 4.0 thì nằm trong reference từ assembler System.Runtime.Serialization.dll.  Còn trong phiên bản 3.5 thì nằm…

Send Email có image trong content (Send an HTML email with embedded image and plain text alternate)

Trong đoạn code bên dưới bạn có thể add nhiều hình vào và trong content  các bạn đưa ID vào…

Link hữu ích cho việc cập nhật các thư viện microsoft

Link trên là khắc phục cho lỗi

Các bạn có thể xem thêm ở đây

 

Update và Restore lại các gói thư viện với Nuget

 

Next Page