Cấu hình proftpd

Cập nhật hệ thống. Cài đặt proftpd Chuyển đến thư mục cấu hình proftpd Thêm tài khoản ftp Cấu hình file config Restart lại Chúc các bạn thành công

Opening ports cho CSF Firewall bằng SSH

Đăng nhập vào SSH Mở file CSF Config tại đường dẫn.

Sửa lại danh sách các cổng cần open.

Restart lại csf với lệnh

Install Docker in AWS EC2

1. Update hệ thống

2. Cài đặt Docker

3. Khởi động Docker

4. Thêm user ec2-user vào Docker group

5. Kiểm tra thông tin Docker

Read More “Install Docker in AWS EC2”