Category Archives: Linux,Unix
Install Docker in AWS EC2

1. Update hệ thống

2. Cài đặt Docker

3. Khởi động Docker

4. Thêm user ec2-user vào…

Install OpenSSH on CentOS 7

Install SSH

Config SSH

Cấu hình network cho Centos khi chạy trong Hyper-V (Networking in CentOS under Hyper-V)

Các bạn có thể bỏ qua cấu hinh DHCP_HOSTNAME. Chúc các bạn thành công.

cp command in Linux

Lệnh cp:

Các Option của lệnh cp cp command main options: option description cp -a archive files cp -f…

Thay đổi phiên bản java mặc định trên linux (How to change default Java version on Linux)

1) Kiểm tra các phiên bản java hiện có trên máy của bạn

2) Hiên thị phiên bản java…

Next Page