Install Docker in AWS EC2

1. Update hệ thống

2. Cài đặt Docker

3. Khởi động Docker

4. Thêm user ec2-user vào Docker group

5. Kiểm tra thông tin Docker

Read More “Install Docker in AWS EC2”

Install OpenSSH on CentOS 7

Install SSH

Config SSH

Thay đổi phiên bản java mặc định trên linux (How to change default Java version on Linux)

1) Kiểm tra các phiên bản java hiện có trên máy của bạn

2) Hiên thị phiên bản java đang sử dụng làm mặc định

3) Thay đổi …

Read More “Thay đổi phiên bản java mặc định trên linux (How to change default Java version on Linux)”