Install MediaWiki on Ubuntu

Downloading MediaWiki (tải phiên bản MediaWiki)

Các bạn có thể vào link để xem tất cả mọi version của mediawiki

Extract the archive to(giải nén sang thư mục) /var/www/

Rename the directory(Đổi thư mục sang thư mục bạn mong muốn).

we need to install external dependencies via Composer(Cần cài thêm các thư viện phụ thuộc qua Composer, nhưng nếu bạn chưa cài Composer trong ubuntu thì cài vào luôn)

Run the following command to set web server user (www-data) as the owner of this directory(chuyển quyền sở hưu thư mục sang user và group www-data).

Các phần khác như tạo virtual host, database, tạo database user và setup thì step by step như hướng dẫn nha(lưu ý sử dụng version mới nhất của apache và database nha).