Cấu hình IIS Express để browser bằng ip

1) Vào thư mục chứa cấu hình của IIS Express

Mở file applicationhost.config. 2) Tìm port của ứng dụng đang chạy và thêm dòng

3) Mở port firewall …

Read More “Cấu hình IIS Express để browser bằng ip”