Cấu hình htaccess cơ bản

1. Bỏ hoặc theme www vào domain:

2. Redirect đến trang thông báo lỗi riêng Trong web thì có nhiều lỗi như: 401, 403, 404, 500 … là các …

Read More “Cấu hình htaccess cơ bản”