Cách cài đặt Matic trong ngnix và MariaDB

Cài đặt Nginx HTTP Server

Ngnix start khi server khởi động

Cài đặt MariaDb mới nhất với repository configuration tool

Importing MariaDB GPG Public Key

Update MariaDB và cài đặt

Cài đặt để MariaDb start khi hệ thống start

Cài đặt bảo mật và tạo database

sudo mysql_secure_installation

  • Enter current password for root (enter for none): Just press the Enter
  • Set root password? [Y/n]: Y
  • New password: Enter password
  • Re-enter new password: Repeat password
  • Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  • Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  • Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
  • Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y


https://congthoidai.com/cho-phep-ket-noi-den-mysql-tu-xa/

Cài đặt PHP 7.4 và các gói liên quan

Chỉnh sửa cấu hình của PHP

Khỏi động lại ngnix

sudo systemctl restart nginx.service

Download git, và mautic phiên bản mới nhất và cấu hình permision

Cấu hình mautic trên ngnix

sudo nano /etc/nginx/sites-available/mautic

Copy cấu hình đó vào ngnix

Cấu hình SSL cho mautic

Note: www.example.com.crt là certificate và root Certificates

Chúc các bạn thành công