Cấu hình network cho Centos khi chạy trong Hyper-V (Networking in CentOS under Hyper-V)

centos-hyperv

Các bạn có thể bỏ qua cấu hinh DHCP_HOSTNAME.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply