Cài đặt LAMP Web Server trên Amazon Ec2

1) Update hệ điều hành với dòng lệnh

2) Cài đặt webserver, MySQL, PHP với dòng lệnh cài đặt nhóm phần mềm

3) Start Apache Web Server

Read More “Cài đặt LAMP Web Server trên Amazon Ec2”