Cài đặt LAMP Web Server trên Amazon Ec2

1) Update hệ điều hành với dòng lệnh

2) Cài đặt webserver, MySQL, PHP với dòng lệnh cài đặt nhóm phần mềm

3) Start Apache Web Server

4) Cấu hình Apache web server sẻ khỏi động theo hệ điều hành

Xem httpd có khỏi động chưa

5) Root của Apache tại đường dẫn

6) Chỉnh lại quyền cho file và thư mục

6.1) Thêm group vào máy

6.2) Thêm user vào group

6.3) Logout

6.4) Đăng nhập lại và check quyền

6.5) Thay đổi quyền sở hữu

6.6) Thay đổi quyền truy cập của thư mục www và thư mục con  và thêm group vào quyền viết

6.7) Đệ quy các và thay đổi quyền thư mục con

 Test  Web Server

Tạo file PHP và test

Test

 Bảo mật My SQL

1) Khỏi động MySQL  và chạy mysql_secure_installation

Chạy mysql_secure_installation.

2) Câu hình để MySQL luôn chạy khi hệ điều hành khỏi động

 Cấu hình mode rewrite

Sửa lại dòng thành AllowOverride All trong khoảng

 sudo service httpd restart

short_open_tag = off/On

Cài đặt phpMyAdmin

1) Bật các gói mở rộng trên Linux

 2) Cài đặt phpMyAdmin

 3) Cập nhật lại file config

 4) Khởi động lại

 

 

Leave a Reply