Cài đặt FTP trên server EC2 Amazon

1) Cài đặt vsftpd

2) Open port trên Amazon web 3) Cập nhật lại file vsftpd.conf Mở file vsftpd.conf với dòng lệnh

Chuyển đổi từ

Sang

Thêm các dòng …

Read More “Cài đặt FTP trên server EC2 Amazon”