Cài đặt FTP trên server EC2 Amazon

1) Cài đặt vsftpd

2) Open port trên Amazon web

4OKWe

3) Cập nhật lại file vsftpd.conf

Mở file vsftpd.conf với dòng lệnh

Chuyển đổi từ

Sang

Thêm các dòng

4) Khởi động lại vsftpd

5) Tạo tài khoản FTP User

5.1) Xem danh sách tài khoản tại

5.2) Tạo tài khoản

6) Hạn chế User truy cập đến thư mục Home

Mở dòng này ra

7) Reset lại

Leave a Reply