SSL cho Php Server cho Amazon Cloud

1) Mở port 443 2) Cài đặt mod_ssl 3) Tạo file ssl.conf trong thư mục httpd/conf.d Lấy file private key và public key rồi ghi vào file ssl.config

Hoặc …

Read More “SSL cho Php Server cho Amazon Cloud”